Polski Klub Ekologiczny - Wyżywić ŚwiatGALERIA
O kampaniiPartnerzyBiuletymMateriałyWażne miejsca w sieciKontakt
Aktualności

Warsztaty  w szkołach średnich

Halina Stolarczyk
Polski Klub Ekologiczny


 Kampania  WYŻYWIĆ ŚWIAT  prowadzona  w ramach  projektu  „Przeciwko  głodowi  –  bądźmy  konsekwentni!”  realizowana  jest  w  Polsce  przez  Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  Miejskie w Gliwicach wspólnie z Polską Zieloną Siecią.

Głównym celem tej kampanii jest uwrażliwienie opinii publicznej oraz decydentów na problem głodu – jego przyczyny oraz sposoby zapobiegania i walki z nim. Jednym z działań  projektu są warsztaty  dla młodzieży mające na celu podniesienie świadomości młodej części społeczeństwa na tematy globalne związane z głodem i ubóstwem.
Warsztaty odbyły się w grudniu 2010, w 12 szkołach średnich  województwa śląskiego; w Gliwicach, Knurowie, Zabrzu, Tychach i Bytomiu. Czas trwania zajęć trzy godziny lekcyjne na temat „Wspólny świat, wspólne wyzwania”. Na zajęciach wykorzystany został specjalnie w tym celu wyprodukowany pakiet  edukacyjny  zawierający  broszurę  i  zeszyt  ćwiczeń - materiały  merytorycznie  związane  z podjętym tematem. Aby zmotywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadząca warsztaty stosowała metody aktywizujące; metaplan, film, praca z tekstem, interaktywny wykład, burza mózgów, prezentacja multimedialna. Zajęcia prowadzone były zgodnie ze scenariuszem zajęć zamieszczonym w zeszycie ćwiczeń. Pakiet edukacyjny  znajduje się na stronie internetowej  PKE KM Gliwice.

Mieszkając w zamożnej, nowoczesnej i szybko rozwijającej się Europie trudno nam pojąć, że większa część powierzchni naszego globu to obszary biedy i gospodarczego zacofania, i że to właśnie tam żyje 3/4 mieszkańców Ziemi. I chociaż w bogatych krajach  Północy też występują duże różnice w zamożności poszczególnych grup społecznych,  czy państw, to jednak sytuacja ta jest  nieporównywalna z biedą w krajach  Południa – Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Jednak największym problemem w krajach Południa nie jest niski poziom życia ludności lecz brak szans na szybką zmianę tego stanu. Kiedy zapytałam uczniów, które szczególnie państwa kojarzą im się z ubóstwem wymieniano najczęściej państwa Afryki subsaharyskiej. Natomiast jako przyczynę  ubóstwa w tych krajach uczniowie najczęściej wymieniali, przeszłość kolonialną, trudne warunki klimatyczne, duże zacofanie gospodarcze, analfabetyzm, wojny, konflikty, czy choroby. Taki obraz krajów Południa poznajemy z mediów i potocznych opinii, które niestety często obiektywnie nie odzwierciedlają rzeczywistości. Przedstawiają jedynie wycinek obrazu i nie podają informacji na temat  wszystkich przyczyn wymienionych problemów. Tymczasem w większości krajów Południa pomimo, że warunki życia ludzi są trudne, a niesprawiedliwość ubóstwa powszechna społeczeństwa tych krajów są w stanie same rozwiązywać swoje codzienne problemy. Natomiast największym hamulcem ich rozwoju społeczno- gospodarczego są kraje bogatej Północy.

Niesprawiedliwe  reguły gospodarki wolnorynkowej narzucane krajom biednym przez kraje bogatej Północy godzą w ich bezpieczeństwo żywnościowe, ograniczają możliwości realizacji ich potencjału i korzystania z praw przynależnych każdemu człowiekowi. Aby zmobilizować uczestników warsztatów do bliższego poznania tematu i osobistego zaangażowania  problemem zaproponowałam pracę z tekstem. Dokonałam podziału uczestników  na grupy, każda grupa miała do opracowania jeden  artykuł z pakietu edukacyjnego Uczniowie poprzez zapoznanie się z treścią artykułów mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i emocjonalnego zaangażowania się w problem ubóstwa.

Przemyślenia  z  pracy  zespołowej  nad   tekstami  artykułów  ujęte  zostały  w  postaci  metaplanu  i zreferowane przez liderów poszczególnych grup. Wybór metody metaplanu pozwolił uczniom na spokojne rozważenie problemu ubóstwa i skupienie się przede wszystkim na poszukiwaniu wspólnego rozwiązania i pozytywnego działania na rzecz krajów Południa. Najczęściej wymieniane propozycje pomocy na rzecz krajów Południa  przekazywane przez liderów grupy dotyczyły etycznej konsumpcji biorącej pod uwagę kwestie sprawiedliwego handlu, przestrzegania praw człowieka, czy  zaangażowania się  w akcje pomocy. Analiza tekstów z pakietu edukacyjnego  wymagała od uczniów umiejętności pracy z tekstem, właściwego dostrzegania problemów składających się na pewną określoną sytuację i umiejętności formułowania wniosków. Obejmowała również duży zakres wiedzy na temat różnych przyczyn ubóstwa w krajach Południa.

Ponadto praca w grupie zintegrowała zespoły, z którymi mogłam podjąć dalsze działania zaplanowane w scenariuszu zajęć, a mianowicie  grę symulacyjną  „Filiżanka kawy”  i puzzle „Jedna globalna  korporacja  w  USA  związana  z  systemem  żywnościowym”.  W oparciu o  przygotowane  w scenariuszu materiały  na temat  sposobu  przeprowadzenia gier  mogłam  razem z uczniami wskazać na problemy powodujące biedę w krajach Południa. Uczniowie po złożeniu puzzli dowiedzieli się jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na świecie niesie coraz większa koncentracja produkcji żywności w rękach agrobiznesu i jakie to powoduje konsekwencje dla drobnych gospodarstw wiejskich i coraz mniejszej ilości firm. Natomiast  gra symulacyjna  „Filiżanka kawy”  pozwoliła  wskazać  pozytywne  działania  i  próby  radzenia  sobie  mieszkańców  Południa  z problemem ubóstwa poprzez zjawisko Sprawiedliwego Handlu.

Zastosowanie tych aktywnych form edukacji pomogło w uporządkowaniu tak obszernej wiedzy nt. problemów globalnych i wspólnie z uczniami pozwoliło mi ukazać  konkretne możliwości pozytywnego działania. Należy do nich zaliczyć kupowanie produktów pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu, promocja tych produktów wśród znajomych, w sklepach, kawiarniach, czy zaopatrywanie się nas konsumentów w produkty lokalne lub pochodzące z produkcji krajowej.
Duże wrażenie na uczestnikach warsztatów zrobił film pt. „Meatrix”, który razem z moją prezentacją multimedialną był wprowadzeniem do problematyki Globalnego Południa.

Ponieważ podjęty przeze mnie temat warsztatów był  bardzo obszerny i ciągu trzech godzinnych lekcyjnych mógł spowodować wśród  uczniów znużenie lub nawet zniechęcenie wybrałam jako metodę przekazu  prezentację multimedialną. Ta metoda umożliwiła mi  szybki przekaz  istotnych informacji  i pokazania ciekawych zdjęć dotyczących omawianych treści. Natomiast dla uczniów prezentacja multimedialna okazała się atrakcyjną formą zdobywania wiedzy.
W dobie nowych technologii informatycznych wiedza na temat współzależności globalnych jest  obecnie ogólnie dostępna. Natomiast moim celem podczas zajęć było wyjaśnienie tych współzależności  i zainteresowanie młodzieży problematyką globalną.

Jest jednym z największych donorów pomocy rozwojowej dla krajów najbiedniejszych, to jednocześnie polityki rolna, handlowa i rozwojowa Unii bardzo często uniemożliwiają i blokują rozwój tych krajów - mówili jednogłośnie przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas 19 Wspólnego Zgromadzenia Parlamentów Unii Europejskiej i krajów AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Spotkanie to odbyło się w dniach 27 marca - 1 kwietnia w Hiszpanii.

Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT prowadzona w ramach projektu „Przeciwko głodowi – bądźmy konsekwentni!”realizowana jest w Polsce przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wspólnie z Polską Zieloną Siecią.  Koordynowany jest przez Francuski Komitet na Rzecz Solidarności Międzynarodowej. Organizacjami wspierającymi kampanię są:  Polska Akcja Humanitarna (PAH), europejska sieć EUROSTEP, Evert Vermeer Stichting (Holandia), COSPE i Terra Nuova (Włochy), Germanwatch (Niemcy), SOS Faim (Belgia i Luksemburg).


Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe


ul.Ziemowita 1 IIIp.
skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91

e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl

UE1, UE2, UE3, UE4

polska pomoc